Institut BioSense učestvuje u evropskom projektu – od biootpada do novih proizvoda

U saradnji sa 25 partnera iz Evrope, novosadski Institut BioSense realizuje projekat WaysTUP! koji će ponuditi nova rešenja za korišćenje biootpada kao polazne sirovine za proizvodnju drugih vrednih proizvoda. 

Prema rečima Tatjane Knežević sa Instituta BioSense, ideja projekta je da se različiti biootpad iz domaćinstva poput mesnog i ribljeg otpada, potrošenih zrna kafe i korišćenih kuhinjskih ulja pretvori u nove bioproizvode. Na primer, u  aditive koji će se koristiti u ljudskoj i životinjskoj ishrani, ulja kafe, bioetanol, bioplastiku.

– Trenutno je završena prva verzija kataloga urbanog biootpada koji će obuhvatiti i primere dobre prakse. Institut BioSense radi na istraživanju tržišta bioproizvoda, kao i na definisanju poslovnog modela koji je u skladu sa principima cirkularne ekonomije. Inovativnim rešenjima u oblasti odlaganja biootpada, želimo da inspirišemo druge na sličan korak, jer samo zajedničkim snagama možemo znatno smanjiti negativan uticaj organskog otpada na životnu sredinu – kaže Tatjana Knežević.

Osim definisanja novih lanaca vrednosti za korišćenje biootpada, kao i uspostavljanja procesa koji će to omogućiti,  ideja projekta je da se uključivanjem građana podigne svest i poboljšaju navike društva, kao i da se u lokalnim zajednicama promeni način na koji se biootpad tretira i doživljava.  Kako on čini gotovo trećinu kućnog otpada, cilj je da građani budu edukovani o brojnim društvenim, ekonomskim i ekološkim benefitima koji se mogu ostvariti njegovim pravilnim odlaganjem. 

Projekat WaysTUP! je finansiran iz programa Evropske Unije za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. Svi rezultati projekta biće dostupni kreatorima politika kako bi koncept cirkularne ekonomije bio implementiran na što bolji način.

Foto: Twenty20