Šta o cirkularnoj ekonomiji misle kompanije – upravljanje otpadom i dalje u fokusu

Dizajn usmeren na smanjenje otpada je najvažniji da bi se neki proizvod nazvao cirkularnim, veruju kompanije koje posluju u domenu cirkularne ekonomije, ali većina se fokusira na upravljanje otpadom, dok se najmanje bave popravkom proizvoda i razvojem platformi za deljenje – pokazuje istraživanje sprovedeno među 155 kompanija iz Italije i Holandije.

Cilj kvalitativnog istraživanja bio je da se vidi kako kompanije koje se smatraju pionirima cirkularne ekonomije razumeju ovaj koncept. Najveći broj, 45% spada u mikrokompanije sa do 9 zaposlenih, 21% su kompanije sa 10-49 zaposlenih.

U istraživanju su učestvovale kompanije sa relativnom dugom istorijom u ovoj oblasti, polovina ispitanika ima cirkularni proizvod ili je implementirala cirkularna operativna rešenja tokom više od dve godine.

Eko dizajn najvažniji

Fokus većine kompanija je na upravljanju otpadom, a većina barem deo poslovnih aktivnosti sprovodi u sektoru reciklaže. Tri od četiri kompanije, tačnije njih 71%, implementira više od jedne cirkularne prakse, a najčešća je izdvajanje proizvoda, materijala i energije iz otpada. Sledeće je povećanje energetske efikasnosti i efikasnosti materijala kroz smanjenje, prenamenu i ponovnu upotrebu. Najmanje primenjena praksa je obezbeđenje platforme za deljenje, zatim popravka proizvoda.

Od sedam predloženih karakteristika cirkularne ekonomije, najveći broj ispitanika se složio da je izjava koja je najznačajnija za cirkularnu ekonomiju: Proizvodi su dizajnirani na način koji eliminiše otpad. S druge strane, smatrali su da koncept cirkularne ekonomije najmanje opisuje izjava da su to biznisi koji podrazumevaju održavanje proizvoda, popravke, recikliranje delova i zamenu proizvoda. Objašnjenje za ovaj neočekivani nalaz možda leži u strukturi ispitanika, čiji najveći deo dolazi iz proizvodnje, a ne uslužnih delatnosti.

Značajan nalaz koji zahteva dalju razradu je da veći broj ispitanika veruje da cirkularna ekonomija povećava ekološki uspeh kompanije, nego ekonomsku profitabilnost i socijalnu jednakost u kompanijskom vrednosnom lancu. Istraživanje je pokazalo i da kompanije ne prave značajnu razliku između održivosti i cirkularnosti, kao i da su umereno zainteresovane za dobijanje eksternih ekspertskih saveta za dalji razvoj njihove cirkularnosti.

Istraživanje je urađeno u okviru evropskog istraživačkog projekta Crest koje je podržao Horizon 2020, a autori planiraju da prošire istraživanje na Francusku i Portugal.

Izvor: eKapija

Foto: Pixabay/Joseph Mucira

Leave a comment