Šta je pokazala analiza u Nemačkoj, Belgiji i Švedskoj – Treba uvesti obavezno razvrstavanje mešovitog otpada

Emisije iz sektora otpada u EU mogle bi biti smanjene za četvrtinu ukoliko bi zemlje članice uvele obavezu razdvajanja mešovitog otpada pre tretmana, pokazao je novi izveštaj organizacija Reloop i Zero Waste Europe.

Istraživanje „Razdvajanje mešovitog otpada je ključ za dostizanje ciljeva EU u oblasti cirkularne ekonomije“ sprovela je konsultantska kuća Eunomia u tri zemlje Nemačkoj, Belgiji i Švedskoj koje već imaju visoke stope recikliranja. Zaključak istraživanja je da bi implementacija efikasnih sistema za razdvajanje mešovitog otpada smanjila emisiju gasova staklene bašte i povećala stope recikliranja.

Stope recikliranja bi se u Nemačkoj povećale sa 50% na 62% 2030. godine, u Belgiji sa 53% na 65% i u Švedskoj sa 44% na 58%. Na ovaj način mogla bi se nadomestiti tražnja za sirovinama, jer važni materijali ne bi završavali na deponiji ili u spalionicama, navode autori.

Šta treba da urade države članice EU

U izveštaju se navodi nekoliko mehanizama pomoću kojih bi EU mogla zahtevati od država članica da uvedu obavezno razdvajanje mešovitog otpada. Moguća je zabrana spaljivanja i odlaganja ambalaže, kroz izmene Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Drugi način je izmena Direktive o industrijskim emisijama i Okvirne direktive o otpadu u delu da spaljivanje komunalnog otpada više ne bude klasifikovano kao oporavak materijala, već da se uvede obaveza izdvajanja reciklabilnih materijala pre spaljivanja.

– Tek kada sve države članice uvedu mere za efikasno izdvajanje reciklabilnih materijala iz mešovitog otpada pre spaljivanja i odlaganja na deponije, znaćemo da će stope recikliranja za plastiku i papir biti postignute i cirkularnost resursa pojačana – istakla je direktorka Reloop Klarisa Moravski. 

Klimatski uticaj upravljanja otpadom je u fokusu poslednjih godina. Evropska agencija za zaštitu životne sredine objavila je da sektor otpada učestvuje sa 3% u ukupnim emisijama gasova staklene bašte u Evropi.